Υποστήριξη πτυχιακών εργασιών

Ακαδημαϊκή και επιστημονική υποστήριξη

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και αφορά σε υποστήριξη για εργασίες εξαμήνων, πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και γενικότερα επιστημονικές εργασίες.

Υποστήριξη εργασιών στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές (πτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδιακτορικών)

Ανάλογα με τον σκοπό και το εύρος της εκάστοτε εργασίας η υποστήριξη μπορεί να αφορά σε διάφορα στάδια της δομής της εργασίας και της ερευνητικής διαδικασίας, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Βασική δομή μιας επιστημονικής εργασίας

Εισαγωγή: Πεδίο έρευνας–Σκοπός

Στην εισαγωγή μιας εργασίας αναφέρεται το γενικότερο πεδίο ενδιαφέροντος και ο καθορισμός του υπό μελέτη θέματος. Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το συγκεκριμένο θέμα σχετίζεται με προγενέστερες σχετικές έρευνες όπως προκύπτει από την μελέτη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και αναδεικνύεται αυτό που η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προσθέσει στην ήδη υπάρχουσα επιστημονική γνώση. Διατυπώνονται οι ερευνητικοί σκοποί, οι ερευνητικές ερωτήσεις, ή/και οι ερευνητικές υποθέσεις.


Μέθοδος

Στην μέθοδο περιγράφεται ο καθορισμός του δείγματος, τα ερευνητικά εργαλεία, η συλλογή δεδομένων (παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, συνέντευξη), ο μεθοδολογικός σχεδιασμός, το είδος της έρευνας (ποσοτική, ποιοτική, μικτή), και οι ερευνητικές στρατηγικές (διερευνητική-περιγραφική, συναφειακή, αιτιώδης, πειραματική).


Επεξεργασία δεδομένων και Αποτελέσματα

Αφορά στην κωδικοποίηση και την στατιστική ανάλυση δεδομένων σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα ή/και τις ερευνητικές υποθέσεις της ερευνητικής εργασίας. Δύο στατιστικοί έλεγχοι που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά είναι ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r και ο έλεγχος για τον μέσο όρο t-test. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r χρησιμοποιείται για να διερευνηθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών (για παράδειγμα υπάρχει σχέση μεταξύ άγχους και κατάθλιψης σε εφήβους;). Ο έλεγχος για τον μέσο όρο t-test χρησιμοποιείται για να διερευνηθεί η πιθανή επίδραση ενός παράγοντα (για παράδειγμα υπάρχει επίδραση του φύλου στα επίπεδα κατάθλιψης στους εφήβους;).


Συζήτηση και εφαρμογές

Στην συζήτηση γίνεται μια σύγκριση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας με αποτελέσματα προηγούμενων σχετικών μελετών και περιγράφεται το κατά πόσο τα αποτελέσματα στηρίζουν ή όχι τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα ή/και υποθέσεις. Σε περίπτωση αποτελεσμάτων που αποκλίνουν από την προηγούμενη επιστημονική γνώση και τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα ή/και υποθέσεις γίνεται αναφορά και επεξήγηση ως προς τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι συνέβη κάτι τέτοιο (π.χ., περιορισμοί στον ερευνητικό σχεδιασμό και τη διαδικασία, σφάλμα δειγματοληψίας, μικρό δείγμα, κ.ο.κ.). Επίσης, αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την ερευνητική εργασία και οι πιθανές εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή, οι περιορισμοί της έρευνας, και οι προτάσεις για σημεία περαιτέρω έρευνας.


Βιβλιογραφία

Στην βιβλιογραφία παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά όλες οι δημοσιεύσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί σε όλο το κείμενο της ερευνητικής εργασίας.

Αρχείο συνεργασιών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΜΣ Τμήματος Μαιευτικής

Υπερτασικές διαταραχές κύησης


 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΜΣ Τμήματος Μαιευτικής

Εγκυμοσύνη και άγχος


 

 

Μητροπολιτικό Κολλέγιο

ΠΜΣ Σχολής Ψυχολογίας

Εργασιακή ικανοποίηση


 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΜΣ Τμήματος Μαιευτικής

Εγκυμοσύνη και πανδημία


 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΠΜΣ Τμήματος Παιδαγωγικών σπουδών

Εθισμός στο διαδίκτυο


 

Maastricht University

MSc in Psychology

Job satisfaction


 

Utrecht University

MSc in Psychology

Social inclusion


 

Utrecht University

MSc in Psychology

Social identities


 

Utrecht University

MSc in Psychology

Posttraumatic Stress Disorder


 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Ψυχολογίας

Πρωταρχικός δεσμός


 
 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Ψυχολογίας

Καρκίνος


 
 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Ψυχολογίας

Άνοια


 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΜΣ Τμήματος Ψυχολογίας

Διαπολιτισμική εκπαίδευση


 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΜΣ Ιατρικής σχολής

Κακοποίηση


 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Ψυχολογίας

Θετική ψυχολογία


 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Ψυχολογίας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης


 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Ψυχολογίας

Διαχείριση του στρες

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών του. Τα cookies προτιμήσεων επιτρέπουν σε έναν δικτυακό τόπο να «θυμάται» τις επιλογές του χρήστη, όπως τη γλώσσα ή την περιοχή, που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο δικτυακός τόπος ή την εμφάνιση του δικτυακού τόπου.